HƏZRƏT FATİMƏ (Ə.S) HAQQINDA HƏDİSLƏR

:

Həzrət Fatimənin adları.
Allahın Peyğəmbəri(s): «Qızım ona görə Fatimə adlanıb ki, Allah-taala onu və onu sevənləri oddan (Cəhənnəmdən) uzaq edib.»1
İmam Sadiq (ə): «Fatimənin Allah yanında doqquz adı var: Fatimə, Siddiqə, Mübarəkə, Tahirə, Zəkiyyə, Rəziyyə, Mərziyyə, Mühəddisə, Zəhra.»2
Umarə: «İmam Sadiqdən (ə) soruşdum ki: Fatiməni nə üçün «Zəhra» (parlaq) adlandırıblar?» Buyurdu: «Çünki o mehrabda dayananda onun nuru səma əhlinə, ulduzların yerdə olanlar üçün saçması kimi saçırdı.»3

Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır.
Allahın Peyğəmbəri(s): «Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır. Onu sevindirən məni sevindirib və onu qəmləndirən məni qəmləndirib. Fatimə mənim üçün ən əziz şəxsdir.»4
Allahın Peyğəmbəri(s): «Həqiqətən Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır. O mənim gözümün nuru və qəlbimin meyvəsidir. Onu qəmləndirən məni də qəmləndirir və onu şad edən məni də şad edir. O mənim Əhli-Beytimdən mənə qovuşan ilk şəxsdir.»5

Fatimə dünya xanımlarının xanımıdır.
Allahın Peyğəmbəri(s): «Qızım Fatimə dünya xanımlarının xanımıdır.»6
Allahın Peyğəmbəri(s): «Fatimə Cənnət xanımlarının xanımıdır.»7
Allahın Peyğəmbəri(s): «Qızım Fatimə dünyanın – yaradılışın əvvəlindən sonuna kimi – bütün qadınlarının xanımıdır.»8

Fatimə qəzəblənəndə Allah da qəzəblənir.
Allahın Peyğəmbəri(s) Fatimə əleyhəs-səlama buyurub: «Allah sənin qəzəbinlə qəzəblənir və sənin sevincinlə şad olur.»9

Həzrət Fatimənin müsibəti.
İmam Əli (ə) Fatimə əleyhəs-səlamı torpağa tapşırarkən buyurmuşdur: «Salam olsun sənə ey Allahın Peyğəmbəri! Mənim tərəfimdən və kənarında uyuyan və sənə (başqalarından) daha tez çatan qızından! Ey Allahın Peyğəmbəri, qızının kədərləndirici ayrılığından səbrim tükəndi və güc və taqətimi əldən verdim. Amma sənin böyük kədər yaradan ayrılığın və səni itirmənin böyük müsibəti belə bir vaxtda mənim təsəlli amilimdir. Çünki başının mənim sinəmdə olduğu, mənim qucağımda can verdiyin və öz əlimlə başını qəbrinin daşı üzərinə qoyduğum anları heç vaxt unutmaram. Biz hamımız Allah tərəfindənik və Ona tərəf qayıdacağıq. Budur (mənə tapşırdığın əmanət) geri qaytarıldı və girov alındı. Amma bundan sonra, Allah mənim üçün sənin olduğun diyarı seçincəyə qədər, mənim (sizin ayrılığınız üçün olan) qəm-kədərim daimi olacaq, gecələrim oyaqlıqla keçəcək. Tezliklə qızın səni ümmətinin və bir-birləri ilə əlbir olanların ona olan zülmlərindən və haqqını qəsb etmələrindən xəbərdar edəcək. Bütün baş verənləri ondan soruş və vəziyyət barəsindəki xəbərlərin hamısını ondan xəbər al. Bu zülmlər baş verərkən sənin getməyindən elə də çox zaman keçməmişdi və xatirələrin itməmişdi. Salam olsun sizə, bezikmək deyil vida salamı! Buna görə də əgər sizin yanınızdan getsəm, bu, bezikmək və məhəbbətin olmaması demək deyil.Əgər qalsam, bu, Allahın səbr edənlərə vəd etdikləri barəsində pis gümanda olmağımdan deyil.»10

Kitabın adı: Mizanul-hikmət
Müəllif: Məhəmməd Reyşəhri
Hazırladı: Rəsul Mahmudzadə


1. Əmali-Tusi, səh.300
2. Əmali-Səduq, səh.474, hədis 18
3. Məani əl-Əxbar, səh.64, hədis 15
4. Biharul-Ənvar, c.43, səh.23, hədis 17
5. Əmali-Səduq, səh.394, hədis 18
6. Biharul-Ənvar, 43, səh.22, hədis 13
7. Musnəd əhməd ibn Hənbəl, c.3,səh.80
8. Nurus-Səqəleyn, c.1, səh.338, hədis 135
9. Kənzul-Ummal, hədis 37725
10. Nəhcül-Bəlağə, xütbə 202

Tags: HƏZRƏT ZƏHRA (s), HƏDİS

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!